Changes

Để thích ứng tốt hơn với tình cảnh hiện tại có lẽ mình nên thay đổi một chút, và thay đổi cần thiết nhất ngay lúc này là… chuyển lớp…!

Thế thôi, thứ 2 làm đơn xin chuyển xuống lớp đêm học…

Advertisements